Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av oss, något av dess koncernbolag eller av någon annan för Atracco AB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt.
Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter.
Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dpo@atracco.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar exempelvis person- och kontaktinformation om dig i samband med att du använder dig av våra tjänster. Typisk information som vi också behandlar i detta sammanhang är information från bilregistret i form av ägaruppgifter på fordonet samt uppgifter du lämnat för upphämtning av fordonet.

Hur samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in är dels information som du själv lämnar när du blir kund hos oss eller som skapas när du tar kontakt med oss. Uppgifterna kan skapas när du själv registrerar dig på sidan alternativt via de uppgifter du lämnar om du kontaktar någon av våra anslutna bildemonteringar.

Vad använder vi personuppgifterna till

För att behandla dina personuppgifter måste det finnas rättlig grund till behandlingen. Behandling av personuppgifter förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett avtal med dig. Behandling får även ske efter en intresseavvägning eller med ditt samtycke.

Beställning av hämtning
När du beställer hämtning på dinskrotbil.se lagrar vi de uppgifter du anger i formuläret för att kunna hantera förfrågningar och begäran från dig samt skicka marknadsinformation om våra tjänster. Uppgifterna sparas med stöd av intresseavvägning.

Kontakt med våra anslutna bildemonteringar
När du kontaktar någon av våra bildemonteringar registreras du som kund och vi sparar uppgifterna för att kunna stå till tjänst med hämtnings av din bil samt att ombesörja skrotning av densamma.

Marknadsföring
Dina uppgifter kan komma att användas för marknadsrelaterade ändamål. Vi behandlar uppgifterna med stöd av samtycke eller intresseavvägning.

Information om bilen
Information om den skrotade bilen med tillhörande registreringsnummer sparas i våra system för att uppfylla de lagkrav om spårbarhet som finns i bilskrotningsförordningen.

Utveckling av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet och processer samt våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analys. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Hur länge sparas uppgifterna

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs för att leva upp till de lagkrav som ställs på oss. Dina uppgifter sparas i maximalt 24 månader efter din senaste aktivitet. Uppgifter som behövs för bokföring sparas dock i upp till åtta år. Uppgifter som krävs för att uppfylla bilskrotningsförordningen och den informationsplikt vi har till Transportstyrelsen sparas i upp till tio år.

Till vem lämnas uppgifterna ut

Uppgifterna lämnas ut till de till dinskrotbil.se anslutna företagen. Vilka företag som ingår kan ändras från tid till annan och aktuell lista finner ni här, https://www.dinskrotbil.se/inlamningstallen
Uppgifterna kan även lämnas ut till de konsultföretag som hjälper Atracco AB att utveckla systemen samt supportpersonal för IT-drift.

Hur skyddas dina uppgifter

Dina uppgifter skyddas genom brandväggar och övervakning av våra system och IT-miljö. En genomgång av säkerheten är gjord och omfattande tester har genomförts för att säkerställa högsta möjliga IT-säkerhet.
All personal som hanterar personuppgifter har utbildats för att säkerställa att de hanteras på ett korrekt sätt.

Dina rättigheter

För att du ska känna dig trygg behöva du även känna till dina rättigheter. Vi vill därför passa på att informera dig om dem så du förstår vad vi använder uppgifterna till, varför vi samlar in dem och hur länge vi sparar dem.

Begära rättelse av din information
De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Cookies

Vi använder så kallade cookies. Det är en liten textfil som lagras på din dator, mobil eller platta och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Det finns två typer av cookies, permanent- och sessionscookies. Den permanenta cookien sparar en fil på din dator. Sessionscookien skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vår webbplats använder både permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies används för att du inte upprepade gånger ska få viss engångsinformation och sessionscookies används för att du ska kunna logga in på olika tjänster. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt och det går inte att logga in.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig Atracco AB

Atracco AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in via dinskrotbil.se.
Vi bestämmer syftet med behandlingen och hur uppgifterna får användas.

Atracco AB (org.nr 556130-4519)
Personuppgiftsansvarig
Druveforsvägen 32
504 33 Borås
Tel: 033-348 43 00
E-post: dpo@atracco.se